સંપર્ક

માંભગવતી ધામ વાંઝણા (નહેર ફ.), તાલુકો.ચીખલી, જીલ્લો. નવસારી, ગુજરાત

તમારા પ્રશ્નો/સુચનો અંહી આવકાર્ય છે
કેવી રીતે પહોંચશો

બસ દ્વારા
ચીખલી બસ સ્ટેશન થી વાંઝણા
ગામ માટે બસ મળી શકે છે.

રેલ માર્ગ દ્વારા
નજીકના રેલ્વે સ્ટેશન : બીલીમોરા

હવાઈ માર્ગ દ્વારા
નજીકનું એરપોર્ટ : સુરત
દમણ