વીડીઓ ગેલેરી

Vijaybapu Darshan With Cow

Janmastmi Celebration

Meldimataji aarti dhuda village ( ahwa,dang )

Chundani Vitran

meldimaa no tavo (naivedh) at faldhra. bhuvneshver mahdev mandir

પૂજ્ય વિજયબાપુ દ્વારા પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને આશીર્વચનો ........

Meldimaa na upasak and sikotarmaa na upasak at Dharampur ramormilanivash Maa meldi dham vanzana