ગેલેરી

વિજયબાપુ ના ફોટો

MELDIMAA BHAKTIBOOK

મેલડીમા ના વાંઝણા ધામના સ્વરુપો

શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પુજય વિજયબાપુ દ્વારા બાળકોને પુસ્તક કીટ વિતરણ 23/06/2015 સ્થળ- ઇસખંડી

વાંઝણા ધામની મેલડીમાં નું અનેરું સ્વરૂપ

ઉપસળ પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને મેલડીધામ દ્વારા બટુકભોજન

પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને મેલડીધામ દ્વારા બટુકભોજન 7/10/2016

યુવા સંસ્કાર ચિંતન શિબિર

21/12/2016 ના રોજ ધાબળા અને બિસ્કીટ વિતરણ કાર્યક્રમ