દર રવિવારે માં મેલડી માતાજી નો દરબાર સવારે ૭.૦૦ કલાકે થી શરૂ....

  • તા:30/08/2016
  • વિગત:દર રવિવારે માં મેલડી માતાજી નો દરબાર સવારે ૭.૦૦ કલાકે થી શરૂ.... સ્થળ: માં ભગવતી ધામ વાંઝણા (નહેર ફ.) તાલુકો- ચીખલી, જીલ્લો- નવસારી, ગુજરાત સંપર્ક .૯૭૨૩૬૦૩૧૯૬