પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને મેલડીધામ દ્વારા બટુકભોજન

  • તા:07/10/2016
  • વિગત:શ્રી રાજ રાજેશ્વરી માં મેલડીના સાનિધ્યમાં પૂજ્ય વિજયબાપુ દ્વારા પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને બટુકભોજન ,આશીર્વચનો લઈ આનંદની લાગણી અનુભવી