વિવિધ માધ્યમો દ્વારા મેલડીધામ વાંઝણા નો સંપર્ક

  • તા:09/10/2016
  • વિગત:જય માતાજી હવે આપ FACEBOOK PAGE - MAAMELDIDHAMVANZANA.ORG પર LIKE કરી માં મેલડી ધામની માહિતી જાણી શકો છો. YOUTUBE channel - MAAMELDIDHAMVANZANA.ORG પર SUBSCRIBE કરી માં મેલડી ધામના પ્રસંગોને નિહાળી શકો છો. WHATS APP -- 9 7 2 3 6 0 3 1 9 6 . સંપર્ક નંબર પર MESSAGE માટે GROUP માં ADD PARTICIPANT કરવા વિનંતી કરી શકાશે.