વિવિધ માધ્યમો દ્વારા મેલડીધામ વાંઝણા નો સંપર્ક

  • તા:09/10/2016
  • વિગત:

    જય માતાજી હવે આપ FACEBOOK PAGE - MAAMELDIDHAMVANZANA.ORG પર LIKE કરી માં મેલડી ધામની માહિતી જાણી શકો છો.

    YOUTUBE channel - MAAMELDIDHAMVANZANA.ORG પર SUBSCRIBE કરી માં મેલડી ધામના પ્રસંગોને નિહાળી શકો છો.

    WHATS APP -- 8 1 6 0 4 8 7 9 5 4 . સંપર્ક નંબર પર MESSAGE માટે GROUP માં ADD PARTICIPANT કરવા વિનંતી કરી શકાશે.